Archive quick view product

%%jet-woo-builder-archive-product-thumbnail::is_linked=”yes”::&&archive_thumbnail_size=”medium_large”%%
%%jet-woo-builder-archive-product-title::is_linked=”yes”::&&title_html_tag=”h5″%%

%%jet-woo-builder-archive-product-thumbnail::is_linked=”yes”::&&archive_thumbnail_size=”medium_large”%%
%%jet-woo-builder-archive-product-title::is_linked=”yes”::&&title_html_tag=”h5″%%

Gồm 4 bánh 220g 2 trứng + 1 túi trà thượng hạng:
Giò Heo Bắc Thảo, Đào, Trần Bì (Ít đường), Hạt Sen.

%%jet-woo-builder-archive-product-price%%

Click here

%%jet-woo-builder-archive-product-price%%

Click here